Βιβλιογραφία

Κατασκευές από τοιχοποιία-Σχεδιασμός και Επισκευές

Καλύπτεται το θέμα των υλικών που την αποτελούν και του προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων της. Αναπτύσσονται τα θέματα μόρφωσης νέων κατασκευών ώστε να έχουν καλύτερη σεισμική απόκριση και του σχεδιασμού τόσο της άοπλης όσο και της οπλισμένης τοιχοποιίας, κατά τον Ευρωκώδικα 6. Παρατίθεται η παθολογία της τοιχοποιίας και αναπτύσσονται τεχνικές επισκευής αλλά και ενίσχυσης της. Τέλος, στο βιβλίο περιλαμβάνονται στοιχεία για τις μεθόδους ελέγχου υφιστάμενων τοιχοποιιών και ένα κεφάλαιο για ειδικές κατασκευές, όπως αψίδες, θόλοι και τρούλοι.

Συγγραφέας: Καραντώνη Φυλλίτσα Β.

ISBN: 9789604910359

Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και οπλ. σκυρόδεμα

Το βιβλίο αναλύει έργα των οποίων τα φέροντα στοιχεία αποτελούνται από τα δύο Συνηθέστερα δομικά υλικά, τον χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δύο υλικών ικανοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια φέρουσας ικανότητας, λειτουργικότητας, ολκιμότητας και ανθεκτικότητας στον χρόνο. Στα σημαντικά πλεονεκτήματα των σύμμικτων κατασκευών οφείλεται η μεγάλη τους διάδοση σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας. Παρουσιάζονται θέματα σχεδιασμού σύμμικτων δοκών, πλακών υποστυλωμάτων και των συνδέσεών τους με αναφορά σε κτίρια, Εξετάζονται οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4 προσαρμοσμένες στον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Δίνονται κριτήρια και κανόνες εφαρμογής για την πρακτική αντιμετώπιση θεμάτων πυροπροστασίας.

Συγγραφέας: Βάγιας Ιωάννης Κ.

ISBN: 9789604618941

Μελέτη κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Το βιβλίο αποτελεί μια απλή και πρακτική εισαγωγή στις αρχές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη μελέτη κατασκευών από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

Συγγραφέας: Mosley Bill , Bungey John , Hulse Ray,

ISBN: 9789604616695

Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8- Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών

Το βιβλίο αναφοράς στον χώρο του αντισεισμικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 8. Καλύπτει τα πρότυπα ΕΝ 1998-1 (Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτήρια) και ΕΝ 1998-5 (Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα), που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στα τέλη του 2004, ενώ περιλαμβάνει επίσης γενικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον μελετητή να κατανοήσει τους σκοπούς και τη λογική των κανονισμών. Αυτά τα δύο μέρη του Ευρωκώδικα 8 περιλαμβάνονται σε όλα τα "πακέτα" Ευρωκωδίκων.

Λιθοδομή στο χθες και στο σήμερα

Το βιβλίο περιγράφει την τέχνη της λιθοδομής όσο το δυνατόν πιο παραστατικά μέσα από φωτογραφίες, ιστορίες και σχέδια. Στις σελίδες του, λοιπόν, ο αναγνώστης θα ανακαλύψει μεταξύ άλλων:

- Πώς επιλέγεται η κατάλληλη πέτρα βάσει των δυνατοτήτων της.

- Πώς θεμελιώνεται, εκτελείται και ολοκληρώνεται ένα έργο με πέτρα

- Πώς γίνονται οι αναστηλώσεις και συντηρήσεις πέτρινων κατασκευών.

- Ποια ήταν η λιθοδομή του χθες και ποια είναι σήμερα.

- Ποια είναι η σημασία του τρόπου χτισίματος για τη στατική αντοχή και την αισθητική.

- Πώς κατασκευάζονται τα αγκωνάρια, τα υπέρθυρα, οι καμάρες, τα γεφύρια κ.ά.

- Πώς κατασκευάζονται πέτρινα τζάκια, φούρνοι και βρύσες.

- Πώς υπολογίζονται σωστά τα μέτρα στο κόστος.

- Ποιος είναι ο σωστός λιθοξόος και χτίστης και ποια τα εργαλεία του.

Συγγραφέας: Πόραβος Θανάσης

ISBN: 9786185049287

Τεχνική Υδρολογία

Το παρόν παρέχει τις βασικές γνώσεις των εννοιών της υδρολογίας και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στα υδρολογικά θέματα με παραδείγματα που συμβάλλουν στην κατανόηση και πληρέστερη γνώση των θεωρητικών εννοιών. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των ειδικοτήτων που διδάσκονται Υδρολογία και μαθήματα σχετικά με Υδατικούς Πόρους, αλλά και για τον επαγγελματία μηχανικό και γεωτεχνικό που ασχολείται με οποιονδήποτε τομέα του ευρύτερου κλάδου της Τεχνολογίας των Υδατικών Πόρων. Η παρούσα έκδοση είναι ολοκληρωμένη με την προσθήκη των Κεφαλαίων 8 "Στατιστική Υδρολογία" και 9 "Υδρολογικός Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικών Έργων".

Συγγραφέας: Μιμίκου Μαρία Α. , Μπαλτάς Ευάγγελος Α.,

ISBN: 9789604911257

Εφαρμοσμένη Υδραυλικη

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις Εφαρμοσμένης Υδραυλικής που χρειάζεται να αποκτήσουν οι σπουδάστριες και σπουδαστές για να κατανοήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους τα μαθήματα της κατεύθυνσης του υδραυλικού μηχανικού και να θέσουν τις βάσεις για να επιλύουν ως διπλωματούχοι μηχανικοί πρακτικά προβλήματα υδραυλικών έργων. Το βιβλίο αποτελείται από 9 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο συνοψίζονται οι απαιτούμενες βασικές γνώσεις Μηχανικής Ρευστών και στo 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατανομές των τάσεων και των ταχυτήτων ροής κοντά σε στερεό όριο. Στo 3ο κεφάλαιο πραγματοποιείται η θεωρητική ανάλυση της ροής σε σωλήνες, στo 4ο κεφάλαιο επιλύονται πρακτικά προβλήματα ροής σε σωλήνες και στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται η ροή σε αγωγούς μη-κυκλικής διατομής. Στο 6ο κεφάλαιο πραγματοποιείται εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ροής με ελεύθερη επιφάνεια, στο 7ο κεφάλαιο αναλύεται θεωρητικά η ομοιόμορφη ροή, στο 8ο κεφάλαιο περιγράφεται η κρίσιμη ροή και οι εφαρμογές της, και στο 9ο κεφάλαιο επιλύονται πρακτικά προβλήματα ροής με ελεύθερη επιφάνεια

Συγγραφέας: Στάμου Αναστάσιος

ISBN: 9789604911097

Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις

Ο πολύτιμος αυτός οδηγός καλύπτει ολοκληρωμένα και μεθοδικά την ανάλυση και τον σχεδιασμό των θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων με την εφαρμογή απλών έως και ιδιαίτερα σύνθετων μεθόδων, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προβλήματος. Κάθε εξεταζόμενο θέμα προσεγγίζεται τόσο ως προς τη μέθοδο οριακής ισορροπίας, όσο και της πλήρους αλληλεπίδρασης, ενώ ο τελικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα. Το βιβλίο είναι ιδανικό για φοιτητές και καθηγητές μηχανολογίας καθώς και για μηχανικούς που επιθυμούν έναν ολοκληρωμένο οδηγό αναφοράς. Περιεχόμενα - Επιφανειακές θεμελιώσεις - Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση - Απόκριση ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη φόρτιση - Αποτίμηση των επιπτώσεων της δράσης αρνητικών τριβών - Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό οριζόντια φόρτιση - Απόκριση ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση - Θεμελιώσεις με φρέατα - Ωθήσεις γαιών - Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα - Διαφραγματικοί τοίχοι αντιστήριξης - Έργα αντιστήριξης από οπλισμένη γη.

Συγγραφέας: Κωμοδρόμος Αιμίλιος Μ.

ISBN: 9789604615063

Βαθιές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις

Στόχος του πολύτιμου αυτού οδηγού είναι η κάλυψη της ανάλυσης και του σχεδιασμού των έργων βαθιών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων με την εφαρμογή απλών έως και ιδιαίτερα σύνθετων μεθόδων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προβλήματος. Σε κάθε εξεταζόμενο θέμα παρατίθεται αρχικά η αντίστοιχη προσέγγιση της μεθόδου οριακής ισορροπίας. Το σύνολο των αναπτυσσόμενων θεμάτων εξετάζεται και στο πλαίσιο της πλήρους αλληλεπίδρασης (μετελαστική συμπεριφορά υλικών, ανάπτυξη μηχανισμών ολίσθησης, αποκόλλησης, ρηγμάτωσης κ.λπ.). Ο τελικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα, ο οποίος πλέον τίθεται σταδιακά σε υποχρεωτική εφαρμογή. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και σχολιάζονται προκειμένου να δοθεί λαβή στον αναγνώστη για περαιτέρω εμβάθυνση και αποτελεσματικότερη προσέγγιση των θεμάτων. Στα περιεχόμενα του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: - Εισαγωγή - Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση - Απόκριση ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη φόρτιση - Αποτίμηση των επιπτώσεων της δράσης αρνητικών τριβών - Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό οριζόντια φόρτιση - Απόκριση ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση - Θεμελιώσεις με φρέατα - Ωθήσεις γαιών - Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα - Διαφραγματικοί τοίχοι αντιστήριξης - Έργα αντιστήριξης από οπλισμένη γη

Συγγραφέας: Κωμοδρόμος Αιμίλιος Μ.

ISBN: 9789604613069

Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα με παραδείγματα εφαρμογής

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός, που καλύπτει θέματα μόρφωσης, ανάλυσης, διαστασιολόγησης και εκτέλεσης δομικών έργων από χάλυβα και περιέχει μια σειρά παραδειγμάτων εφαρμογής. Απευθύνεται στους μηχανικούς που ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή δομικών έργων από χάλυβα καθώς επίσης στους σπουδαστές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών. Στο βιβλίο καλύπτονται τα εξής: - Παρουσιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις των τελικών κειμένων των Ευρωκωδίκων σε ό,τι αφορά την ανάλυση και διαστασιολόγηση φορέων, μελών και συνδέσεων, καθώς και οι διατάξεις για τους ελέγχους σε συνθήκες πυρκαγιάς. - Δίνονται οι κανόνες μόρφωσης και ανάλυσης μονώροφων μεταλλικών κτιρίων και διάταξης των δομικών τους στοιχείων (επικαλύψεων, τεγίδων, μηκίδων, δοκών, υποστυλωμάτων, εδράσεων, συνδέσμων δυσκαμψίας κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των γερανογεφυρών και των δοκών κύλισης. - Δίνονται οι κανόνες μόρφωσης και ανάλυσης πολυώροφων κτιρίων από σύμμικτη κατασκευή με έμφαση στην ανάλυση σύμμικτων πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων. - Καλύπτονται θέματα βιομηχανικής επεξεργασίας, ανέγερσης και ποιοτικού ελέγχου. - Δίνεται μια σειρά εξήντα τριών παραδειγμάτων εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων ελέγχων. Τα παραδείγματα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών με ερμηνείες κατά την κρίση των συγγραφέων και προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις.

Τεχνολογία δομικών υλικών

Το παρόν εγχειρίδιο, περιέχει μια εκτενή αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση και την επισκευή των κτιρίων περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής των βασικότερων μη-καταστροφικών μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των υλικών δόμησης των κτιριακών έργων. Απευθύνεται κυρίως στους μηχανικούς οι οποίοι απασχολούνται με την ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιριακών έργων ή τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των κατασκευών. Ορισμένες από τις μεθόδους οι οποίες περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, βασίζονται σε απλές αρχές της φυσικής και της μηχανικής των υλικών και είναι εύκολες στην εφαρμογή τους, ενώ άλλες βασίζονται σε πολύπλοκες αρχές και η εφαρμογή τους απαιτεί εκλεπτυσμένες συσκευές και εξειδικευμένο προσωπικό. O πειραματικός ποιοτικός έλεγχος των υλικών κατασκευής ενός υπό αποκατάσταση κτιρίου είναι απαραίτητος και για την ορθή εκτίμηση της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς από στατικό μηχανικό, ο οποίος έχοντας στην διάθεσή του τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης των υλικών του κτιρίου, θα εκπονήσει με ακρίβεια την απαραίτητη στατική μελέτη για την πιστοποίηση της στατικής επάρκειας του κτιρίου με βάση τα δεδομένα και τις παραδοχές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να συμβάλλει σε μια όσο το δυνατό καλύτερη γνωριμία του τεχνικού δυναμικού που εμπλέκεται στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με τεχνολογικά θέματα και παραμέτρους, που καθορίζουν τις λειτουργικές ιδιότητες των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

Συγγραφέας: Μαυροειδής Παναγιώτης Δ.

ISBN: 9789607530677

Χωροταξικός σχεδιασμός

Ο τόμος περιέχει θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, αστικό), καθιστώντας το σύγγραμμα έναν χρήσιμο οδηγό για τη συστηματική αντιμετώπιση μεθοδολογικών αλλά και πρακτικών προβλημάτων. Στη σημερινή συγκυρία, όπου ραγδαίες αλλαγές σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, το εύρος και η κλίμακα των οποίων αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά και την πολυπλοκότητα στη μελέτη των προβλημάτων του χώρου, η επιτυχής άσκηση του σχεδιασμού ως διαδικασίας παρέμβασης για την επίλυση παρόντων και μελλοντικών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας απαιτεί ακόμα πιο επιτακτικά μια ολοκληρωμένη θεώρησή του. Το βιβλίο συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση με μια εμβάθυνση στα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού, αποσκοπώντας στην άρτια παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών αντιλήψεων, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων αλλά και των μέσων που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο της εν λόγω διαδικασίας.

Συγγραφέας: Γιαουτζή Μαρία , Στρατηγέα Αναστασία

ISBN: 9789602187227

2D & 3D σχέδιο στο Autocad

Μέσα σε 25 ειδικά επιλεγμένα παραδείγματα, δίνονται οι κύριες κατευθύνσεις για τον τρόπο προσέγγισης, ανάλυσης και επίλυσης του κάθε θέματος, βήμα προς βήμα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα βοηθήματα που κυκλοφορούν στην αγορά το παρών βιβλίο πριμοδοτείται η διδασκαλία σχεδίασης αντικειμένων τριών διαστάσεων (3D) μετά από παράθεση μερικών βασικών ασκήσεων δύο διαστάσεων (2D). Τα θέματα επιλέχτηκαν μέσα από πλήθος δοκιμασμένων ασκήσεων, κατά τη διάρκεια πολυετούς διδασκαλίας του τεχνικού σχεδίου στην σχολή πολιτικών μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Συγγραφέας: Τζουβαδάκης Ιωάννης , Γούσης Χ.,

ISBN: 9789602661932

Σκυρόδεμα-Μικροδομή, ιδιότητες και υλικά


Το απόλυτο εγχειρίδιο για το σκυρόδεμα, πλήρως αναθεωρημένο και ενημερωμένο! Αυτό το πλήρες εγχειρίδιο παρουσιάζει τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά, και την τεχνολογία του σκυροδέματος με άμεσο τρόπο και με έμφαση στις εφαρμογές του. Περιλαμβάνει μοναδικά διαγράμματα, φωτογραφίες και συνοπτικούς πίνακες. Η νέα αναθεωρημένη 3η έκδοση, περιλαμβάνει νέα κεφάλαια για τις μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου του σκυροδέματος, τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, τις μελλοντικές προκλήσεις στην τεχνολογία σκυροδέματος και πολλά παραδείγματα για τις εφαρμογές του σκυροδέματος. Στα περιεχόμενα του βιβλίου συμπεριλαμβάνεται όλη η απαιτούμενη γνώση για το σκυρόδεμα: - Εισαγωγή στο σκυρόδεμα - Μικροδομή του σκυροδέματος - Αντοχή - Σταθερότητα διαστάσεων - Ανθεκτικότητα - Υδραυλικά τσιμέντα - Αδρανή - Πρόσμικτα - Σχεδιασμός αναλογιών αναμιγμάτων σκυροδέματος - Επεξεργασία σκυροδέματος και πρώιμες ιδιότητες - Μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου - Πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία σκυροδέματος - Ειδικοί τύποι σκυροδέματος - Εξελίξεις στη μηχανική του σκυροδέματος - Οι μελλοντικές προκλήσεις της τεχνολογίας σκυροδέματος Το βιβλίο συνοδεύεται από δωρεάν CD-ROM, που περιέχει: - Τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, - Περισσότερες από 1.000 διαφάνειες PowerPoint, - 47 σύντομα βίντεο όπου παρουσιάζονται (στα αγγλικά) πολλά από τα θέματα που καλύπτονται στο βιβλίο, - Πρόσθετο υλικό (στα αγγλικά) .

Συγγραφέας/εις: Mehta P. Kumar, Monteiro Paulo J. M.,

ISBN: 9789604611782

Σύμμικτες γέφυρες

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν κατατοπιστικό και διαφωτιστικό οδηγό σχεδιασμού συμμίκτων γεφυρών βάσει των νέων γερμανικών κανονισμών DIN-Fachberichte. Στον οδηγό θίγονται θέματα μόρφωσης των γεφυρών, ενώ ακολουθούν οδηγίες για ανάλυση και διαστασιολόγηση. Για την καλύτερη κατανόηση των νέων κανονισμών, το κείμενο συνοδεύεται από τρία παραδείγματα εφαρμογής, τα οποία αναφέρονται σε συνήθεις μορφές, ανοίγματα και στατικά συστήματα. Μάλιστα, για ακόμα ευκολότερη συσχέτιση των κανονισμών με το κείμενο, στις σελίδες των παραδειγμάτων υπάρχουν παραπομπές στις σχετικές παραγράφους των DIN-Fachberichte, καθώς επίσης εξισώσεις και σχήματα του παρόντος οδηγού. Το βιβλίο περιλαμβάνει: - Τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που διέπουν τις μελέτες γεφυρών. - Κανόνες μόρφωσης συνήθων φορέων συμμίκτων γεφυρών. - Συστάσεις για προσομοίωση, στατική και δυναμική ανάλυση. - Μεθόδους προσδιορισμού των περιβαλλοντικών και άλλων επιρροών, λαμβάνοντας υπόψη τις χρόνιες παραμορφώσεις του σκυροδέματος λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης. - Ελέγχους του φορέα σε αντοχή, ευστάθεια, λειτουργικότητα και κόπωση. - Ελέγχους στη φάση λειτουργίας και τις ενδιάμεσες φάσεις κατασκευής. - Τρία ολοκληρωμένα παραδείγματα εφαρμογής με παραπομπές στα κείμενα των DIN-Fachberichte.

Συγγραφέας/εις: Βάγιας Ιωάννης Κ., Ηλιόπουλος Άρης

ISBN: 9789602099919

Ανάλυση κατασκευών - Σύγχρονες μέθοδοι με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών


Στην Ανάλυση κατασκευών περιγράφονται σύγχρονες μέθοδοι στατικής και δυναμικής ανάλυσης κατασκευών, με έμφαση στη χρήση υπολογιστών. Στόχος του συγγραφέα είναι το βιβλίο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής, αλλά και για τους επαγγελματίες μηχανικούς που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κατασκευών.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές και μεθόδους στατικής ανάλυσης των κατασκευών.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι μητρωικές μέθοδοι ευκαμψίας και δυσκαμψίας για τη στατική ανάλυση δικτυωμάτων και πλαισιακών κατασκευών.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η δυναμική ανάλυση μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων και οι αναγνώστες εισάγονται στην τεχνολογία της σεισμικής μόνωσης κατασκευών και στις μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων.

Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται στοιχεία προγραμματισμού μεθόδων στατικής και δυναμικής ανάλυσης, και σχολιάζεται η χρήση λογισμικού ανάλυσης κατασκευών μέσω ενός ενδεικτικού παραδείγματος στο πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών SAP2000.

Συγγραφέας: Πέτρος Κωμοδρόμος

ISBN: 9789604618606

Οδοποιία - Σχεδιασμός και κατασκευή

Η βάση για ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, οι αναλυτικές μελέτες, και η γνώση των υλικών και των απαιτήσεων της κατασκευής. Αυτό το θεμελιώδες σύγγραμμα αποτελεί πολύτιμο βοήθημα των μηχανικών, τόσο στις σπουδές όσο και στη δουλειά τους, και έχει αποδειχθεί διαχρονικά εξαιρετικά χρήσιμο ως εγχειρίδιο αναφοράς χάρη στον κατανοητό και διδακτικό τρόπο –αλλά και συνοπτικό, όπου χρειάζεται– με τον οποίο ο συγγραφέας παραθέτει και εξηγεί τους απαραίτητους τεχνικούς κανόνες και οδηγίες.

Συγγραφέας: Henning Natzschka

ISBN: 9789604615834

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εκείνο το οποίο κάνει το βιβλίο τούτο να ξεχωρίζει από άλλα βιβλία Δυναμικής των Κατασκευών είναι ότι η ανάπτυξη του αντικειμένου εστιάζεται σε σεισμικές διεγέρσεις, με παράλληλη διεξοδική παρουσίαση των ιδιοτήτων τους, των εργαλείων που άμεσα σχετίζονται με αυτές (φάσματα απόκρισης και σχεδιασμού) και εν γένει στοιχείων και μεθόδων που αφορούν κυρίως ή αποκλειστικά τη σεισμική απόκριση. Επί πλέον, η σχετική ύλη είναι εμπλουτισμένη με πληθώρα αριθμητικών παραδειγμάτων και εφαρμογών, έτσι ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή από τον αναγνώστη.

Συγγραφέας/Δημιουργός (Ελληνικά): ΤΣΟΠΡΑ Κ. ΑΝΙΛ


ISBN13: 9789605127053

Δομοστατική ανάλυση

Βασικές αρχές ανάλυσης κατασκευών (καλωδίων, δοκών, ζευκτών), μέθοδοι ενέργειας και πολλά άλλα.

Συγγραφέας: R.C. Hibbeler

ISBN-13: 9780132570534

Μηχανική των υλικών

Ένα βιβλίο με εκτενή ανάλυση στις δυνάμεις που μπορεί να ασκηθούν σε δομικά μέλη όπως η στρέψη, η διάτμηση, η τάση (θλίψη και εφελκυσμός), και ο λυγισμός. Επίσης περιλαμβάνει ενεργειακές μεθόδους ανάλυσης και μετασχηματισμούς τάσεων.

Συγγραφέας: R.C. Hibbeler

ISBN-13: 9780136022305

Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Μηχανική και Σχεδιασμός

Ένα πλήρες βιβλίο για το οπλισμένο σκυρόδεμα βάσει του Αμερικανικού κώδικα ACI. Δοκοί, υποστυλώματα, θεμελιώσεις, τοιχία, και σχεδιασμός για σεισμικά φορτία.

Συγγραφείς: Right και MacGregor

ISBN-13: 9780132176521

Σχεδιασμός κατασκευαστικού χάλυβα

Ένα βιβλίο για τον κατασκευαστικό χάλυβα. Δοκοί, υποστυλώματα, ζευκτά, και συγκολλήσεις βάσει του Αμερικάνικου κώδικα AISC.

Συγγραφείς: McCormac και Csernak

ISBN-13: 9780136079484

Εργαστηριακός οδηγός εδαφομηχανικής

Οδηγός πειραμάτων εδάφους με οδηγίες και φόρμες συμπλήρωσης τιμών.

Συγγραφείς: Braja M. Das

ISBN-13: 9780195367591

Εδαφομηχανική αντισεισμική μηχανική

Ένας πλήρης οδηγός αποδόμησης του εδάφους. Ρευστοποίηση, ευστάθεια πρανών, σεισμολογία, ανάλυση σεισμικών κυμάτων, μελέτη σεισμικού κινδύνου, παράμετροι εδαφών και πολλά άλλα.

Συγγραφείς: Steven Kramer

ISBN-13: 9780133749434